Prevádzkový poriadok Hala Šurany

 

I. Základné ustanovenia

 1. Tento Prevádzkový poriadok (ďalej iba poriadok) stanovuje spôsob a podmienky užívania areálu „Bike Hala Šurany“ (ďalej len hala) na Partizánskej ulici v Šuranoch v areáli bývalého  Cukrovaru.
 2. Prevádzkovateľ prevádzkuje a prenajíma halu za odplatu podľa cenníka schváleného Valným zhromaždením prevádzkovateľa. Cenník tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohto poriadku.
 3. Hala slúži najmä mládeži a občanom mesta Šurany, pričom jeho využívanie je usmernené prevádzkovými hodinami.
 4. Každý užívateľ haly je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať.
 5. V hale je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený.

 

II. Základné pojmy

 1. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde, BMX a MTB  bicykli a kolieskových korčuliach.

 

 1. Užívateľom haly sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore haly (ďalej len užívateľ).

 

 1. Areál haly slúži k prevádzkovaniu a organizovaniu športových súťaží, kurzov a hodín telesnej výchovy v športových aktivitách.

 

III. Prevádzková doba

 1. Prevádzková doba : nedeľa, pondelok, utorok, streda, štvrtok: od 8: 00 do 20: 00

piatok a sobota : od 8:00 do 22:00

 

 1. Prevádzkovateľ haly si vyhradzuje právo halu z prevádzkových dôvodov, organizovaných akcií a počas technických odstávok uzavrieť pre verejnosť.

 

 1. V rámci prevádzkových hodín prevádzkovateľ stanoví časové rozdelenie využívania haly pre jazdcov na BMX bicykli a jazdcov na skateboarde alebo kolieskových korčuliach.

 

IV. Povinnosti užívateľa

 

 1. Vstup do haly je možný len za prítomnosti prevádzkovateľa haly (správcu)  po predchádzajúcej dohode. Hala je určená predovšetkým pre mládež staršiu ako 15 rokov.

 

 1. Deti a mládež vo veku od 6 do 15 rokov môžu zariadenie využívať len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor, t.j. predovšetkým rodičov, prípadne inej osoby, ktorá musí byť staršia ako 18 rokov a ktorú touto osobou poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa. Touto osobou môže byť po dohode aj prevádzkovateľ haly (správca). Takáto osoba je plne zodpovedná za osobu, ktorú sprevádza, t.j. užívateľa mladšieho ako 15 rokov. Deťom do 6 rokov je vstup do areálu haly a na  prekážky zakázaný.

 

 1. Prekážky – skateparkové prvky – je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb, z ktorých len jedna osoba môže prevádzať jazdu na rampe a to z dôvodu možnosti privolania pomoci v prípade úrazu alebo inej náhlej udalosti ohrozujúcej život alebo zdravie užívateľa.

 

 1. Hala je vhodná len na jazdu na skateboarde, kolieskových korčuliach, BMX  a MTB bicykli.

 

 1. Každý aktívny užívateľ haly je povinný používať pri jazde v hale ochranu hlavy – prilbu, chrániče kolien, lakťov, dlaní a zápästí.

 

 1. Osoby sa pohybujú v hale na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.

 

 1. Je zakázané využívať halu alebo jeho akúkoľvek súčasť, napríklad prekážku, ak je vizuálne zrejmé, že takáto súčasť nie je, hoc len čiastočne, v riadnom stave.

 

 1. Do haly sa zakazuje vstup na bicykli (s výnimkou BMX bicykla podľa DIN 79105 a freestyle MTB) , so zvieratami, osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, s akýmikoľvek zbraňami.

 

 1. Do haly sa zakazuje vstup mimo prevádzkových hodín

 

 1. Každý užívateľ haly, ako aj každá osoba, ktorá sa v areáli nachádza, je povinná riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú dozor v areáli haly, ich nadriadenými osobami, alebo pokynmi príslušníkom mestskej alebo štátnej polície alebo poverenými zástupcami prevádzkovateľa. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu haly.

 

 1. Prevádzkovateľ haly nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojim správaním, precenením vlastných schopností alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku.

 

 1. Každý užívateľ haly je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku haly. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

 

 1. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

 

 1. Každý užívateľ haly je povinný sa správať v nej tak, aby ho akýmkoľvek spôsobom neznečisťoval, je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok.

 

 1. S jednotlivými prvkami haly sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec ich funkčného určenia.

 

 1. Poškodzovanie jednotlivých prvkov v areáli haly (prekážky, budova, reproduktory, el. zariadenia a pod) sa zakazuje. V prípadne poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a súčasne je takýto užívateľ povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť.

 

 1. V hale je zakázané fajčiť, manipulovať s ohňom, požívať alkohol a užívať omamné a návykové látky.

 

 1. V hale sa netoleruje šikanovanie a vyvolávanie konfliktov.

 

 1. Využívanie haly na telesnú výchovu škôl je podmienené zabezpečením pedagogického dozoru.

 

 1. Pri organizovaní športových podujatí, kurzov a ostatných podujatí v areáli haly je organizátor povinný zabezpečiť dozor a zdravotnú službu počas celej doby akcie.

 

 1. V prípade zistenia závady na prekážkach alebo inej závady v areáli haly, ktorá by ohrozovala bezpečnosť, bránila alebo inak obmedzovala prevádzku haly, rovnako ako aj zistenie porušovania prevádzkového poriadku sú užívatelia povinní túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi haly.

 

 

VI. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu jednotlivých prvkov haly a to jeden krát mesačne ich vizuálnou kontrolou.

 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za pravidelnú údržbu a čistenie priestorov areálu haly.

 

 1. Kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku zabezpečí Mestská polícia mesta Šurany.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňa 25. januára 2011.

 

 1. Prevádzkový poriadok „Hala Šurany“ bude umiestnený v sídle prevádzkovateľa a na webovej stránke www.surianskijazdci.sk.

 

 

 

Prevádzkovatelia haly:    

Tomáš Habaj         – 0918 596 463

Marek Konkoly     – 0908 161 428

Palo Perďoch – 0904 643 728

 

 

Tu si môžete stiahnuť kompletný PREVÁDZKOVÝ PORIADOK